U svrhu pomoći gospodarstvu povezanih s učincima pandemije COVID19, HAMAG-BICRO izravno odobrava zajam za obrtna sredstva uključujući i PDV.

KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Korisnik zajma  mora dokazati da je korona virus

 1. imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu
 2. predviđeni pad prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

–             otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.

–             nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.

–             nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.

–             ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

U trenutku odobrenja zajma prihvatljivi krajnji korisnici moraju imati status “subjekta malog gospodarstva” i ispunjavati sljedeće kriterije:

 • po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici
 • ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao:

– trgovačko društvo ili obrti

– fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja

– ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

 • imaju više od 50% privatnog vlasništva
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama (za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka; za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad)
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

U trenutku ulaganja sredstava zajma prihvatljivi korisnici moraju imati registrirano mjesto poslovanja i obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je isplaćen zajam mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj i društvo za istu mora biti registrirano.

 

NEPRIHVATLJIVE DJELATNOSTI KRAJNJIH KORISNIKA

 1. Ribarstvo i akvakultura
 2. Primarna poljoprivredna proizvodnja – Napomena: moguća prerada poljoprivrednih proizvoda, očekuju se i zajmovi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
 3. Duhan i destilirana alkoholna pića
 4. Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima
 5. Kasina i istovjetna poduzeća
 6. Dio Informatičkog sektora kojima je cilj poduprijeti sektore od c do e, igre na sreću. Kasina i pornografiju kao i omogućiti nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže i nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka.
 7. Ograničenja sektora bio-znanosti: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim organizmima („GMO”);

 

UVJETI OTPLATE ZAJMA

–  Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena.

–  Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

–  Isplaćeni iznos zajma ne smije prelaziti Financijskim instrumentom definirani maksimalni iznos.

–  Prvog dana u mjesecu po isteku roka korištenja zajam prelazi u otplatu.

– Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama. Prva rata dospijeva tri mjeseca od prelaska zajma u otplatu.

 

   UVJETI ZAJMA

Naziv programa “COVID-19 zajam za obrtna sredstva”
Iznos Do 750.000,00 kuna
Kamatna stopa 0,25%
Rok korištenja Do 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
Instrument osiguranja Zadužnica korisnika zajma

 

–  Ne postoji naknada za odobrenje zajma

–  Zajam spada u potpore male vrijednosti

–  Instrument osiguranja je zadužnica korisnika zajma

–  Krajnji korisnik može koristiti samo jednom COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

– Prijave se podnose poštom, elektroničkom poštom, putem sustava za on-line prijavu ili osobno na adrese objavljene na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

– Pravo na zajam ne postoji, donosi se  odluka o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za zajam sukladno internim metodologijama i procedurama rada.

– U slučajevima manjeg odstupanja od uvjeta ovog Financijskog instrumenta i uz dokazivanje opravdanog razloga, dopuštena su izuzeća uz suglasnost Uprave HAMAG-BICRO-a.

 

Ovaj financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine. zahtjevi se mogu podnositi od 06.04.2020.